Projekty

Lesná cesta Jastrabá – rekonštrukcia

24. mája 2019 admin Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)Projekty

Názov projektu: Lesná cesta Jastrabá – rekonštrukcia Miesto realizácie aktivít projektu: SR, okres: Ružomberok obec: Lúčky Stručný opis projektu: Projekt rieši dostupnosť lesných porastov v LC Lúčky s predpisom hospodárskych opatrení, v zmysle úloh podľa platného Programu starostlivosti o lesy. Zrekonštruovaná lesná cesta Jastrabá bude využívaná pre lesnícke činnosti, výchovu, obnovu a ochranu lesných porastov […]

More

0

Lesná cesta Osobitô – rekonštrukcia

14. septembra 2018 admin Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)Projekty

Názov projektu: Lesná cesta Osobitô – rekonštrukcia Miesto realizácie aktivít projektu: SR, okres: Ružomberok obec: Lúčky Stručný opis projektu: Projekt rieši dostupnosť lesných porastov v LC Lúčky s predpisom hospodárskych opatrení, v zmysle úloh podľa platného Programu starostlivosti o lesy. Zrekonštruovaná lesná cesta Osobitô bude využívaná pre lesnícke činnosti, výchovu, obnovu a ochranu lesných porastov a pre prístup štátnych orgánov vykonávajúcich […]

More

0

Národný projekt „Úspešne na trhu práce“

4. apríla 2017 admin Ostané infoOznamyProjektyÚrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti   Miesto realizácie projektu: Pozemky Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Lúčky   Stručný opis projektu: Predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní  na dobu minimálne 9 kalendárnych mesiacov, […]

More

0

Obnova lesných porastov zničených a destabilizovaných prírodnou katastrofou „Žofia“

15. júla 2016 admin Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)Projekty

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka : Európa investuje do vidieckych oblastí   Názov projektu: Obnova lesných porastov zničených a destabilizovaných prírodnou katastrofou „Žofia“   Miesto realizácie aktivít projektu: SR, okres: Ružomberok obec: Lúčky SR, okres: Ružomberok obec: Kalameny SR, okres: Ružomberok obec: Turík SR, okres: Ružomberok obec: Madočany   Stručný opis projektu: Projekt je zameraný […]

More

0

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

6. júla 2016 admin Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“ Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti   Miesto realizácie projektu: Pozemky Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Lúčky

More

0

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/