október, 2013

Uznesenie zo dňa 12.10.2013

17. októbra 2013 admin Oznamy

Uznesenie Zo zasadnutia zhromaždenia Urbariátu – pozemkového spoločenstva Lúčky konaného formou čiastkovej schôdze dňa 12.10.2013 Zhromaždenie: Berie na vedomie: Schválený program Zhromaždenia. Mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu, tak ako boli zvolené. Zapisovateľku a overovateľov zápisnice, tak ako boli zvolení. Diskusné príspevky, tak ako boli prečítané v návrhu uznesenia. Schvaľuje: Správu mandátovej komisie – Zhromaždenie je uznášaniaschopné. Zmluvu o pozemkovom […]

More

0

Správa mandátovej komisie

17. októbra 2013 admin Oznamy

Urbariát – pozemkové spoločenstvo Lúčky Správa mandátovej komisie zo zasadnutia zhromaždenia Urbariátu – PS Lúčky konaného formou čiastkovej schôdze dňa 12.10.2013. Mandátová komisia, ktorá pracuje v zložení: Predseda: Ing. Monika Slimáková Člen: Ján Melko Člen: Pavol Jandura konštatuje: Aby toto zasadnutie zhromaždenia bolo uznášaniaschopné je potrebné, aby bola nadpolovičná väčšina všetkých hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely […]

More

0

Výsledky volieb 2013

14. októbra 2013 admin Oznamy

S P R Á V A volebnej komisie o výsledku volieb Volebná komisia v zložení Predseda: Mgr. Anton Druska Člen: Mgr. Viera Mrvová Člen: Oľga Kováčiková vyhlasuje výsledky volieb do orgánov spoločenstva: Celkový počet volebných lístkov = 388 Počet neplatných volebných lístkov = 5 Počet platných volebných lístkov = 383 Výsledky volieb do VÝBORU 1. […]

More

0

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/