Uznesenie zo dňa 12.10.2013

17. októbra 2013 admin Oznamy

Uznesenie

Zo zasadnutia zhromaždenia Urbariátu – pozemkového spoločenstva Lúčky konaného formou čiastkovej schôdze dňa 12.10.2013

Zhromaždenie:

 1. Berie na vedomie:
 1. Schválený program Zhromaždenia.
 2. Mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu, tak ako boli zvolené.
 3. Zapisovateľku a overovateľov zápisnice, tak ako boli zvolení.
 4. Diskusné príspevky, tak ako boli prečítané v návrhu uznesenia.
 1. Schvaľuje:
 1. Správu mandátovej komisie – Zhromaždenie je uznášaniaschopné.

 2. Zmluvu o pozemkovom spoločenstve Urbariátu PS Lúčky v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z., s pripomienkou, aby bola opravená v tej časti, kde sa v nej uvádza Katastrálny úrad a Obvodný lesný úrad na Okresný úrad- katastrálny odbor a Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor.

 3. Rozpočet na rok 2013.
 4. Plán ťažbových a pestovných činností.
 5. Správu o volebnej komisie o Výsledkoch volieb do orgánov Urbariátu PS Lúčky, tak ako bola prečítaná.

 6. Odmeny novozvolených členov orgánov Urbariátu PS Lúčky na súčasnej úrovni až do najbližšie konaného VZ Urbariátu PS Lúčky v roku 2014.

 7. Poverenie novozvoleného výboru Urbariátu PS Lúčky:

 1. neodkladne riešiť užívanie pozemkov v lokalite Hôzdy,

 2. neodkladne zabezpečiť funkčnosť Urbariátu Turík, v ktorom je Urbariát PS Lúčky najväčším podielnikom,

 3. zúčastniť sa čiastkového zasadnutia zhromaždenia na schôdzi so SPF dňa 18.10.2013,

 4. neodkladne nahlásiť zmenu orgánov Urbariátu PS Lúčky orgánom štátnej správy.

Návrhová komisia v zložení:

Mgr. Daniel Ševc – predseda _____________________

Peter Buzák – člen _____________________

Margita Medlová – člen _____________________

V Lúčkach dňa 12.10.2013


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/