Palivové drevo

2. apríla 2014 admin Oznamy

Vzhľadom k záujmu podielnikov Urbariátu PS Lúčky o nákup palivového dreva výbor urbariátu navrhuje tieto spôsoby obstarania :

  1. Palivové drevo z odvozného miesta
  2. Palivové drevo formou samovýroby

Na palivové účely je určené drevo s nižšou kvalitou, ktoré nie je vhodné k ďalšiemu rastu resp. k predaju na ďalšie spracovanie . Vo väčšine prípadov sa jedná o sucháre, kalamitné drevo, hnilobné drevo a hmotu napadnutú podkôrnym hmyzom.

Záujemcovia môžu svoj záujem o kúpu nahlásiť písomne alebo telefonicky v kancelárii spoločenstva vždy do konca januára (r.2014 – výnimka do konca apríla). Prepravu dreva si zabezpečí každý záujemca na vlastné náklady po dohode s osobou poverenou výborom. Platbu za drevo je potrebné uhradiť najneskôr v posledný pracovný deň mesiaca v ktorom došlo ku dodávke, pričom kupujúci obdrží doklad o úhrade. Výbor spoločenstva zabezpečí riadnu evidenciu žiadateľov. Ceny paliva sú navrhované výborom podľa aktuálnej situácie v okrese Ružomberok (resp. širšom okolí) a schválené Valným zhromaždením.

1. Palivové drevo z odvozného miesta – ceny

Ihličnaté :   20,- € + DPH  = 24,-€ / 1 prm

Listnaté :     30,- € + DPH  = 36,- € / 1 prm

Palivové drevo formou samovýroby

Príprava dreva v samovýrobe bude schvaľovaná v mimoriadnych prípadoch a bude posudzovaná individuálne výborom spoločenstva.  Podmienkou takejto formy získania palivového dreva je, aby sa záujemca skontaktoval s osobou poverenou výborom ( predseda PS, OLH) ktorá ho v prípade schválenia  oboznámi s vhodnými lokalitami. V prípade dohody mu táto poverená osoba vystaví časovo obmedzené povolenie na samovýrobu dreva, ktoré je kupujúci povinný mať pri sebe na preukázanie sa kontrolnym orgánom (polícia, lesná stráž, ochrana prírody …). Súčasťou povolenia je aj Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  Poverená osoba výborom bude zodpovedná za zmeranie množstva a kvality ťaženého dreva, o čom vykoná záznam do povolenia pre predávajúceho aj kupujúceho. Množstvo palivového dreva sa zaokrúhľuje na 0, 5 prm nahor.

Pri meraní a odvoze sú prítomní min. 2 členovia výboru alebo dozornej rady.

2. Cena samovýroby paliva :  podľa kvality a lokality ťažby v rozsahu od 0,5 €   do  5,0 €   za 1 prm + DPH

Cena samovýroby žrde :    podľa kvality a lokality ťažby v rozsahu od 5,0 €   do  15,0 €   za 1 m3 + DPH

Cena samovýroby  guľatiny: v závislosti od hrúbky a kvality dreva v rozsahu od 35,0 €   do  50,0 €   za 1 m3 + DPH

Maximálne množstvo ročne pre žiadateľa:  15 prm palivového dreva a 10 m3 ostatného dreva

V Lúčkach, 22.03.2014                                                                                Výbor urbariátu

Pôvodný dokument: Palivové_drevo_PS_Lúčky-FINAL


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/