Správa o činnosti za rok 2012

21. marca 2013 admin Nezaradené

Správa o činnosti výboru Urbariátu PS Lúčky za rok 2012

Od posledného Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 31.3.2012 výbor pracoval v tomto zložení: p. Miloslav Murín, p. Filip Vrzgula, p. Brigita Ferletjaková, p. Ing. Monika Slimáková, p, Ing. Metod Šimún, p. Daniel Ševc st., p. Vladimír Ťapko st., p. Viliam Horvát a p. Peter Pecho.

Výbor sa pravidelne schádzal na svojich zasadnutia 1x do mesiaca a vo viacerých prípadoch i viackrát, podľa potreby.

Na svojich zasadnutiach prejednával a uzatváral kúpno-predajné zmluvy, zmluvy na práce dodávateľsky, zmluvy o dielo, došlú a vyšlú poštu, ako aj ostatné náležitosti, ktoré súvisia s chodom nášho spoločenstva. V jarných mesiacoch prijal do zamestnania pracovníkov na sezónne práce. Jarné práce začali uhadzovaním a pálením zbytkov po ťažbe. Ďalej začalo jarné zalesňovanie, ktoré vykonávali naši zamestnanci, ale aj dodávateľsky firma LESSA, ktorá nám podľa objednávky dodala aj sadenice. Na zalesňovaní sa taktiež podieľala Poľovnícka spoločnosť Lúčky, ktorá ako jediná organizácia nám bola ochotná pomôcť pri zalesňovaní.

Ďalšie práce dodávateľsky spočívali v spracovávaní kalamity. Podľa plánu sme zabezpečili vykonanie prebierok, prerezávok a výrubu krov. Na týchto činnostiach sa podieľali viacerí podnikatelia, a to p. Martin Zachar, p. Fridrich Forgáč, p. Jozef Mazúr, p. Viliam Druska,  p. Pavol Šurin a p. Peter Kuboško.

Obnovnú ťažbu sme vykonávali v lokalite Osobitô. Táto ťažba bolo predaná firme RIAVA comporation, a to za výhodných podmienok pre naše spoločenstvo.

Počas jarného zalesňovania prišli veľké teplá a suchá, ktoré spôsobovali nízke percento ujatosti. Na túto skutočnosť viaceré subjekty upozorňovali príslušné orgány. Preto sme my boli vyzvaní, aby sme vyčíslili prípadné škody. Po obhliadke zalesnených plch sme škody vyčíslili a zaslali na príslušný lesný úrad. Odstupom času toto vynaložené úsilie vyšlo nazmar, nakoľko na tieto škody nebol vyčlenený ani cent.

Po dlhodobých jednaniach so zástupcami záhradkárskej osady MOCKOV sme sa konečne dohodli na konkrétnom dlhodobejšom prenájme.

V období od 1.8.2012 do 15.10.2012 vyšla výzva z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k čerpaniu určitých dotácií. Túto výzvu sme prehodnotili a žiadali o dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. Jednalo sa o dotáciu na porasty, ktoré vznikli kalamitou po rok 2005. Po podaní žiadosti s príslušnými dokumentmi na Pôdohospodársku platobnú agentúru výška dotácie bola len 20,89 % zo sumy, ktorú sme požadovali. V priebehu roka sme zabezpečovali priechodnosť a údržbu lesných ciest a chodníkov. V lokalite Osobitô sme museli pristúpiť k rozsiahlejším prácam, nakoľko táto cesta bola v katastrofálnom stave. Určitú časť sa nám podarilo upraviť a zostávajúcu plánujeme opraviť v čo najbližšom termíne. Tieto práce vykonávala firma Rastislava Murína.

Výbor riešil aj vysporiadanie vlastníckych vzťahov v Urbariáte PS Lúčky, pretože je veľa vlastníkov, ktorých pôdu spravuje Slovenský pozemkový fond. Na podnet Ing. Petra Vrzgulu boli vypracované a dedičom zaslané podnety na vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Na základe tohto podnetu môžu dediči požiadať o dodatočné dedičské konanie.

Ku koncu roka sme pristúpili aj k úprave okolia Urbárskeho domu. Dokončila sa výstavba oporného múru a výstavba skladu dreva. Tento sklad sa nepodarilo dokončiť v roku 2012 pre nepriazeň počasia a krátkosť času. Toto plánuje tiež ukončiť v čo najbližšom termíne.

V letných a jesenných mesiacoch sme v lese pokračovali v spracovávaním kalamity, výrube krov, výžine a ochrane mladých lesných porastov proti zveri. Ako každý rok sme pre našich členov nachystali okrasnú haluzinu a vianočné stromčeky.

V zmysle novely zákona o účtovníctve sme boli nútení zakúpiť fiskálnu pokladňu.

Výbor sa tiež rozhodol vstúpiť do jednania o odkúpení podielov od poľnohospodárskeho družstva Lisková. Sú to trvalé trávne porasty v katastrálnom území Turík. Táto kúpa sa úspešne zrealizovala.

Počas celého roka sme v zmysle zákona zabezpečovali lesnú stráž, protipožiarnu asistenčnú hliadku. Spolupracovali sme s obecnými úradmi, v ktorých katastrálnych územiach Urbariát hospodári a je vlastníkom pôdy. V stálom spojení sme boli s bezpečnostným technikom.

V úzkom spojení sme boli aj s dozornou radou. Veľa vecí sme spoločne prekonzultovali a riešili.

A čo na záver. Vieme, že všetky veci sa v tejto správe nedajú tak obšírne opísať. A preto ďakujeme všetkým spolupodielnikom za pochopenie a nie raz aj plodné podnety, pripomienky a návrhy v prospech všetkých.

Touto cestou ďakujeme našim odberateľom, dodávateľom, ako aj zamestnancom za kvalitne odvedenú prácu v prospech nášho spoločenstva.

Ďakujeme aj Obecným úradom a susediacim subjektom za pomoc a serióznosť pri viacerých jednaniach.

Želajme si všetci, že novela zákona o pozemkových spoločenstvách bude na prospech nás všetkých a bude viesť k napredovaniu, stabilite a skvalitneniu chodu Urbariátu PS Lúčky.

Miloslav Murín

za výbor:

 

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/