Národný projekt „Úspešne na trhu práce“

4. apríla 2017 admin Ostané infoOznamyProjektyÚrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti

 

Miesto realizácie projektu:

Pozemky Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Lúčky

 

Stručný opis projektu:

Predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní  na dobu minimálne 9 kalendárnych mesiacov, pričom finančné príspevky sa poskytujú mesačne počas 6 mesiacov.

 

Cieľ projektu:

Vytvorenie pracovného miesta pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov veku, ktorí  nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave.

 

Názov a sídlo prijímateľa finančného príspevku:

Urbariát – pozemkové spoločenstvo Lúčky, 034 82  Lúčky 82

 

Názov a sídlo poskytovateľa finančného príspevku:

Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie slobody 9, 034 01  Ružomberok

 

Financovanie:

Oprávnené náklady:

Finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 50 % priemernej mzdy zamestnanca počas 6 kalendárnych mesiacov  –  443,- € / mesiac

 

Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnaní  je prostriedkom vyplatených zo štátneho rozpočtu SR a spolufinancovaný z finančných prostriedkov EÚ.

 

Výška NFP:

Maximálne 2 658,- €

 

Aktuálny stav:

Projekt  v realizácii

 

Obdobie realizácie:

04/2017 -12/2017

 

Dôležité odkazy:

https://www.employment.gov.sk/

www.esf.gov.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Dokument vo formáte docx si môžete stiahnuť tu.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/