Lesná cesta Osobitô – rekonštrukcia

14. septembra 2018 admin Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)Projekty

Názov projektu:

Lesná cesta Osobitô – rekonštrukcia

Miesto realizácie aktivít projektu:

SR, okres: Ružomberok obec: Lúčky

Stručný opis projektu:

Projekt rieši dostupnosť lesných porastov v LC Lúčky s predpisom hospodárskych opatrení, v zmysle úloh podľa platného Programu starostlivosti o lesy. Zrekonštruovaná lesná cesta Osobitô bude využívaná pre lesnícke činnosti, výchovu, obnovu a ochranu lesných porastov a pre prístup štátnych orgánov vykonávajúcich v území kontrolnú činnosť. Investícia do DHM spočíva vo vylepšení súčasného stavu lesnej cesty kategórie 2L s doplnením pozdĺžneho odvodnenia, čím sa zvýši hospodárska hodnota lesov s ohľadom na zásady minimálneho poškodenia porastu, pôdy a ovzdušia a vytvorenie priaznivých podmienok pre prácu ľudí.

Názov a sídlo prijímateľa NFP:

Urbariát – pozemkové spoločenstvo Lúčky, 034 82  Lúčky 82

Názov a sídlo poskytovateľa NFP:

Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26  Bratislava

Obdobie realizácie projektu:

2018 – 2020

Financovanie:

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou s prostriedkov Európskeho poľnohohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Výška NFP:

279 170,56 €

Programová štruktúra:

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie č. 4                   Investície do hmotného majetku

Podopatrenie č. 4.3          Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  –  Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

Cieľ projektu:

Cieľom investície je „Rekonštrukcia lesnej cesty Osobitô, za účelom sprístupnenia nedostupných lesných porastov obhospodarovateľa“.

Aktuálny stav:

Projekt v realizácii

Dôležité odkazy:

www.apa.sk

www.ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sk.htm


Propag. materiál – Osobitô – web, nástenka


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/