júl, 2016

Obnova lesných porastov zničených a destabilizovaných prírodnou katastrofou „Žofia“

15. júla 2016 admin Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)Projekty

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka : Európa investuje do vidieckych oblastí   Názov projektu: Obnova lesných porastov zničených a destabilizovaných prírodnou katastrofou „Žofia“   Miesto realizácie aktivít projektu: SR, okres: Ružomberok obec: Lúčky SR, okres: Ružomberok obec: Kalameny SR, okres: Ružomberok obec: Turík SR, okres: Ružomberok obec: Madočany   Stručný opis projektu: Projekt je zameraný […]

More

0

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

6. júla 2016 admin Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“ Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti   Miesto realizácie projektu: Pozemky Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Lúčky

More

0

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/