Obnova lesných porastov zničených a destabilizovaných prírodnou katastrofou „Žofia“

15. júla 2016 admin Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)Projekty

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka : Európa investuje do vidieckych oblastí

 euflagminparv ppa

Názov projektu:

Obnova lesných porastov zničených a destabilizovaných prírodnou katastrofou „Žofia“

 

Miesto realizácie aktivít projektu:

SR, okres: Ružomberok obec: Lúčky

SR, okres: Ružomberok obec: Kalameny

SR, okres: Ružomberok obec: Turík

SR, okres: Ružomberok obec: Madočany

 

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný na obnovu lesov poškodených prírodnou vetrovou kalamitou v užívaní Urbariátu pozemkové spoločenstvo Lúčky opatreniami ako je obnova lesných porastov, ich ošetrovanie a ochrana.

 

Názov a sídlo prijímateľa NFP:

Urbariát – pozemkové spoločenstvo Lúčky, 034 82  Lúčky 82

 

Názov a sídlo poskytovateľa NFP:

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26  Bratislava 1

 

Obdobie realizácie projektu:

2015 – 2018

 

Financovanie:

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou s prostriedkov Európskeho poľnohohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

 

Výška NFP:

721 798,75 €

 

Programová štruktúra:

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie č. 8                Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Podopatrenie č. 8.4      Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami

a katastrofickými udalosťami

 

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na obnovu, ošetrovanie a ochranu lesných porastov, ktoré boli poškodené prírodnou vetrovou kalamitou Žofia (máj 201) a následne podkôrnym hmyzom. Realizáciou projektu sa upraví drevinové zloženie a dosiahne sa väčšia stabilita ekosystému lesných porastov. Navrhované opatrenia vychádzajú z modelov hospodárenia PSL, pričom projekt zohľadňuje súčasná stav a reaguje na aktuálne problémy.

 

Aktuálny stav:

Projekt v realizácii

 

Dôležité odkazy:

www.apa.sk

www.ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sk.htm

Dokument si môžete stiahnuť tu (docx).


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/