Lesná cesta Jastrabá – rekonštrukcia

24. mája 2019 admin Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)Projekty


Názov projektu:
Lesná cesta Jastrabá – rekonštrukcia
Miesto realizácie aktivít projektu:
SR, okres: Ružomberok obec: Lúčky
Stručný opis projektu:
Projekt rieši dostupnosť lesných porastov v LC Lúčky s predpisom hospodárskych opatrení, v zmysle úloh podľa platného Programu starostlivosti o lesy. Zrekonštruovaná lesná cesta Jastrabá bude využívaná pre lesnícke činnosti, výchovu, obnovu a ochranu lesných porastov a pre prístup štátnych orgánov vykonávajúcich v území kontrolnú činnosť. Investícia do DHM spočíva vo vylepšení súčasného stavu lesnej cesty kategórie 2L s doplnením pozdĺžneho odvodnenia, čím sa zvýši hospodárska hodnota lesov s ohľadom na zásady minimálneho poškodenia porastu, pôdy a ovzdušia a vytvorenie priaznivých podmienok pre prácu ľudí.
Názov a sídlo prijímateľa NFP:
Urbariát – pozemkové spoločenstvo Lúčky, 034 82 Lúčky 82
Názov a sídlo poskytovateľa NFP:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Obdobie realizácie projektu:
2019 – 2020
Financovanie:
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou s prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
Výška NFP:
358 247,52 €
Programová štruktúra:
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie č. 4 Investície do hmotného majetku
Podopatrenie č. 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde
Cieľ projektu:
Cieľom investície je „Rekonštrukcia lesnej cesty Jastrabá, za účelom sprístupnenia nedostupných lesných porastov obhospodarovateľa“.
Aktuálny stav:
Projekt v realizácii
Dôležité odkazy:
www.apa.sk
www.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sk.htm


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/