Zmluva o spoločenstve

Zmluva je dostupná aj vo formáte pdf a doc.

Zmluva

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

v zmysle § 5 Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákona“)

Názov pozemkového spoločenstva : Urbariát pozemkové spoločenstvo Lúčky

(ďalej len „spoločenstvo“)

Sídlo pozemkového spoločenstva : ul. Slobody č. 82, 034 82 L ú č k y

Preambula

Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak zákon neustanovuje inak, ktorá je zapísaná na listoch vlastníctva, viď prílohy:

Katastrálne územie Obce Lúčky: LV č. 955, 956, 957, 1054, 1336, 1471, 1472, 1473, 1490, 1491,

1683, 1684, 1685, 1686, 1706, 1764, 1765, 1827, 2010, 2013,

2403, 2708, 2798, 2829, 2831.

Katastrálne územie Obce Kalameny: LV č. 512, 513, 530, 531, 532, 1114, 1115, 1326, 1382.

Katastrálne územie Obce Madočany: LV č. 566, 636, 637, 669, 767, 787, 788, 815, 852.

Katastrálne územie Obce Liptovská Teplá: LV č. 768, 1634, 1897, 2028, 2128.

Katastrálne územie Obce Turík: LV č. 342, 404, 332

Spolu lesné pozemky: 885,9654 ha

Nepoľnohospodárske pozemky: 2,7424 ha

Spolu poľnohospodárske pozemky: 216,1253 ha

Celková výmera pozemkového spoločenstva: 1104,8331 ha

vedené pre katastrálne územie obce Lúčky, Kalameny, Madočany, Liptovská Teplá, Turík na Okresnom úrade Ružomberok katastrálny odbor, uvedení v zozname spoluvlastníkov ( ktorý je súčasťou zmluvy) sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle § 3 zákona.

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti identifikovaných spoluvlastníkov: 753,1930 ha

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti s ktorými nakladá SPF podľa § 10 ods. 1 a 2: 214,6384 ha

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti ktoré spravuje právnická os. podľa §10 ods. 6: 137,0017 ha

Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti: 1104,8331 ha

Čl. I

Založenie, vznik a trvanie spoločenstva

Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti, alebo vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nadpolovičnou väčšinou hlasov. O založení spoločenstva a voľbe členov orgánov sa vyhotoví notárska zápisnica.

Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra vedenom na Okresnom úrade Ružomberok pozemkový a lesný odbor.

Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. II

Hospodárenie spoločenstva

Spoločenstvo na účely podnikania na:

 1. spoločnej nehnuteľnosti

 2. spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach,

ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim:

a) vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,

b) hospodári v lesoch a na vodných plochách.

Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa ods. 1 v súlade s osobitnými predpismi v § 19 ods. 2 zákona.

Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov § 19 ods. 3 zákona.

Čl. III

Členstvo v spoločenstve , práva a povinnosti členov spoločenstva

1. Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

2. Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje, alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje o:

 • schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,

 • schvaľuje stanovy a ich zmeny,

 • rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2,

 • rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

 • rozhoduje o zrušení spoločenstva,

3. Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:

a) u fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia,

b) u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.

Zapisuje sa aj pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve, dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností, vrátane zmien v členstve spoločenstva.

4. Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu a žiadať a robiť si z neho výpisy

5. Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

6. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.

7. Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

8. Spoločenstvo je povinné do 31. marca zaslať Okresnému úradu Ružomberok, pozemkový a lesný odbor zoznam aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak zákon neustanovuje inak.

Čl. IV

Orgány spoločenstva

1. Orgánmi spoločenstva sú :

a) zhromaždenie,

b) výbor,

c) dozorná rada,

d) iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve.

2. Do orgánov spoločenstva podľa ods. 1 písm. b) až d) môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva.

Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

3. Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b) a c) je stanovené touto zmluvou na obdobie 5 rokov.

4. Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b) a c) možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

Čl. V

Zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle a na obvyklom mieste uverejnenia ktorým je informačná tabuľa pri budove Urbariátu PS Lúčky, ul. Slobody 82, 034 82 Lúčky . V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 zákona alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2zákona, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

2. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia, alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor. Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor má povinnosti výboru podľa ods. 1.

3. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného okresného úradu, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.

4. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí

a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,

b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,

c) voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,

d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2zákona,

e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,

f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,

g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,

h) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

ch) rozhodovať o zrušení spoločenstva,

 1. rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

5. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.

6. Zhromaždenie rozhoduje podľa ods. 4, písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva, v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

7. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje ods. 1 tohto článku.

8. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4, písm. a) až d), h) a i).

9. Výbor je povinný informovať Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.

Čl. VI.

Výbor

1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom iným orgánom spoločenstva.

2. Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v § 10 ods. 1 a ods. 2 zákona pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

3. Výbor má sedem členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich  členov.

4. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve nevyplýva niečo iné. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.

5. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.

6. Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

7. Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.

Čl. VII.

Dozorná rada

1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

2. Dozorná rada má troch členov. Členom dozornej rady môže byť len vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

3. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.

4. Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

5. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve, dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa Čl. V. ods. 1 tejto zmluvy.

Čl. VIII.

Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

1. Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa Čl. V. ods. 4, písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.

2. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti.

3. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

4. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.

5. Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa ods. 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.

6. Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa § 2 ods. 1, písm. a), zákona považujú sa ich podiely za rovnaké.1)

7. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve2), ak nejde o prevod podľa § 11 ods. 2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe.

8. Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

9. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k  podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.

10. Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods.5, písm. a.) zákona NR SR č. 165/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11. Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z  predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje, alebo s ktorými nakladá3). Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.

12. Ods. 10 a ods.11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú ods. 10 a ods.11 tohto článku.

13. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

14. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka § 8 ods. 1, §9 ods.1 až ods. 3 a § 7 až § 10, §10 ods.4 ak § 15 ods.2 až ods. 4 zákona o neustanovujú inak.

Čl. IX.

Fond

1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.

2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti:

a) nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri

nehnuteľností,

b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.

– Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa Čl. V. ods. 4, písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.

– Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1 predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok .

– Fond v konaní pred súdom, alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa ods.1 a ods. 2 vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

Čl. X.

Zrušenie a zánik spoločenstva

Spoločenstvo sa zrušuje:

1. nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností jedným vlastníkom,

2. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

3. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,

4. rozhodnutím zhromaždenia.

Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa § 70 až § 75 zákonaa Obchodného zákonníka.

Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

Čl. XI.

Zásady hospodárenia

Spoločenstvo, ako vlastník a užívateľ lesných a poľnohospodárskych pozemkov, si pre ich racionálne využívanie stanovuje nasledovné zásady hospodárenia:

Rozhodujúci podiel výmery pozemkov spoločenstva predstavujú lesné pozemky, ktoré aj celospoločensky považujeme za najvýznamnejší faktor dlhodobej ekologickej stability krajiny, avšak nemenej dôležité sú aj ich ekonomické funkcie. Uvedomujeme si, že okrem potrieb ochrany biodiverzity lesných biotopov je dôležitá potreba trvalo udržateľného využívania lesov, ktoré sú zdrojom dreva, ako ekologickej a obnoviteľnej suroviny.

Cieľom každého vlastníctva a hospodárenia, samozrejme aj nášho spoločenstva, je dosahovať čo najväčší zisk pre spolupodielnikov, pri zohľadnení predchádzajúcich podmienok. Hospodárenie spoločenstva bude popri vytváraní zisku zamerané na zveľaďovanie majetku spoločenstva, kde máme ambíciu nadviazať na úspechy našich predkov.

Prostriedky hospodárenia:

 • dôsledné dodržiavanie programu starostlivosti o les /LHP /,

 • dodržiavanie zásad lesoochraných opatrení,

 • vykonávanie opatrení pre zabezpečenie zvýšenia hospodárskej hodnoty lesov,

 • dodržiavanie proporcionality programu starostlivosti o les /LHP/ tak pri plnení tržieb, ako aj pri ostatných hospodárskych opatreniach,

 • čo najracionálnejšie využitie vyprodukovanej drevnej hmoty,

 • využívanie dotácií a čerpanie eurofondov zvlášť pri budovaní a údržbe lesných ciest.

Priame obhospodarovanie poľnohospodárskych pozemkov spoločenstva nie je možné, pretože nám chýba technické a priestorové vybavenie. Časť poľnohospodárskych pozemkov už nie je možné poľnohopsodársky využiť, nakoľko sú porastené kríkmi a drevinami. Spoločenstvo bude tieto pozemky prenajímať za čo najvýhodnejších podmienok.

Aj ostatný majetok spoločenstva sa bude využívať čo najúspornejšie a najekonomickejšie, aby sa zabránilo jeho zneužívaniu a chátraniu.

Čl. XII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva.

2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Zmluva schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva

s názvom Urbariát pozemkové spoločenstvo L ú č k y počtom hlasov : 8 444 184

dňa 12.10.2013 a 18.10.2013 t.j. 76,43 % všetkých hlasov .

Táto zmluva má 9 strán

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

 • zoznam členov spoločenstva

 • prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia

 • parcelné čísla, druh a výmera pozemkov.

V  L ú č k a ch dňa : 18.10.2013

Za výbor spoločenstva:

Člen výboru: Ing. Metod Šimún …………………………….

Člen výboru : Ing. Peter Vrzgula …………………………….

Za dozornú radu spoločenstva:

Člen dozornej rady: Ľudovít Senko …………………………….

 

1) § 37 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2) § 140 Občianskeho zákonníka.

3) § 18 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

One response to “Zmluva o spoločenstve”

 • Murín Cyril píše:

  Dobrý deň, v rámci reštitúcii mi boli vrátené pozemky po mojej matke Magdaléne Murínovej v roku 2014 v KÚ Lúčky,Turík a Madočany.Prosím o informáciu kto užíva tieto pozemky. Všetky LV sa nachádzajú v Urbariáte pozemkového spoločenstva Lúčky.Túto informáciu potrebujem z dôvodu prihlásenia dane z nehnuteľností. Za skorú odpoveď ďakujem.

  Murín Cyril,bytom Podháj 4363/98,Banská Bystrica narodený 15.02.1944


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/