Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

6. júla 2016 admin Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti

 

Miesto realizácie projektu:

Pozemky Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Lúčky

Stručný opis projektu:

Poskytovanie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax, na ktorého účel bolo vytvorené pracovné miesto s polovičným pracovným úväzkom na dobu 9 mesiacov,  pričom finančné príspevky sa poskytujú mesačne počas 9 mesiacov.

 

Cieľ projektu:

Vytvorenie pracovného miesta pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov veku, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave.

 

Názov a sídlo prijímateľa finančného príspevku:

Urbariát – pozemkové spoločenstvo Lúčky, 034 82  Lúčky 82

 

Názov a sídlo poskytovateľa finančného príspevku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie slobody 9, 034 01  Ružomberok

 

Obdobie realizácie projektu:

04/2016 – 12/2016

 

Financovanie:

Oprávnené výdavky:

Finančný príspevok  na mentorovanie –maximálne 68,44 €

Finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca –  maximálne 273,77  €

Spolufinancovanie zamestnávateľa 5 % minimálnej celkovej ceny práce

Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním – 58,06 € (napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie

 

Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s  praxou – 58,06 € (napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie

 

Výška NFP:

maximálne 2990,69  €

 

Aktuálny stav:

Zrealizovaný.

 

Dôležité odkazy:

https://www.employment.gov.sk/

www.esf.gov.sk

 

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.upsvar.sk / www.istp.sk

Dokument si môžete stiahnuť tu (docx).


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/